Föreningen Vietnams Vänner  – Hội bạn Thuỵ Điển của Việt Nam – är en ideell förening för familjer som har adopterat från Vietnam samt övriga som har intresse av Vietnam och vietnamesisk kultur. Föreningen skall verka för en levande kontakt med våra barns ursprung samt bedriva aktivt bistånd.

                                                                 pastedGraphic.png

Välkomna till Oxens år med Vietnams Vänner!  

I år firar föreningen 30 år! Vi hoppas att du/ni vill fortsätta vara medlem i föreningen. Syftet med föreningen är som ni vet att våra barn ska få kontakt med sitt ursprung samt att bedriva aktivt bistånd, främst riktat till barn, i Vietnam. Vi tar tacksamt emot förslag på aktiviteter el dylikt så kan vi försöka ordna detta i föreningens regi, under senare år har endast månfestival/årsmöte arrangerats. Vid det senaste tillfället skapades en grupp med och för ungdomarna i föreningen som hade sitt eget möte parallellt med årsmötet, forumet lever kvar så de kan ha kontakt med varandra. 

Vi ser fram emot ditt/ert stöd, för att kunna fortsätta med vårt bistånd. Vi har under senare år haft ca 80 medlemsfamiljer vilket möjliggör ett fortsatt bistånd till barnhemmen som har stora behov av stöd. Under senare år har biståndet uppgått till ca 30 000 kr per år (vilket motsvarar era medlemsavgifter) och det vill vi försöka fortsätta med. Biståndet ges huvudsakligen till mat, mediciner och utrustning till barn med funktionsnedsättning på barnhem som Adoptionscentrum samarbetar med (se längre ned för mer information).

Vid det digitala årsmötet i september 2020 fastställdes medlemsavgiften till 350 kr/person eller familj, alltså samma avgift som vi haft i många år. Vi skulle uppskatta mycket om medlemsavgiften betalas in senast den 15 juni 2021, på 

plusgiro 26 48 78-0. Kom ihåg att uppge ditt namn och mailadress!

 

Facebook och hemsida

Vi har en Facebook-grupp, som heter Föreningen Vietnams Vänner. Där kan man gå med, om man är medlem i vår förening. På den sidan läggs information från föreningen ut, förutom på hemsidan förstås. 

Facebook-gruppen Vietnams Vänner, som är ett privat konto, finns fortfarande kvar, men den fungerar mer som en ”tips- och kontaktsida” för både medlemmar och andra som är intresserade av Vietnam.  

Med tanke på GDPR måste du godkänna att vi lagrar de nödvändiga uppgifter om dig för att kunna hålla vårt medlemsregister. Detta gör du genom att ange dina uppgifter vid betalningen. Har du synpunkter på detta – kontakta ordförande. 

 Styrelsens ledamöter 2020 – 2021

Ordförande – Kajsa Paulsson

Vice ordförande – Inger Stenersen Carlström          

Kassör – Pia Fernbratt Tchang

Biståndsansvarig – Cristina Bolinder

Sekreterare – Christina Bursjö

Månfestival      

Tyvärr behöver vi ställa in årets månfestival i år 

igen p.g.a. pandemin. 

Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas digitalt den 28 augusti kl 11 och vi hoppas att många vill delta. Kallelse till årsmötet bifogas (dagordning). Mer information och årsmöteshandlingar kommer att mejlas ut och även läggas upp på hemsidan. 

Vi är ett glatt gäng som suttit i styrelsen i många år men ser gärna en förnyelse i styrelsearbetet. Hittills är det enbart föräldrar i styrelsen men vi ser gärna ungdomar. Om du är intresserad hör gärna av dig till Kajsa 0702254199

Styrelsen april 2021

genom Kajsa Paulsson, ordförande

 www.vietnamsvanner.org info@vietnamsvanner.org                    

Pg 26 48 78-0

Vårt bistånd 2021

Styrelsen har beslutat att betala ut totalt 30.000 kronor som fördelas lika mellan barnhemmen i norr och söder. 

Varje år får föreningen förslag från Adoptionscentrums kontaktpersoner i landet, Mrs Phuong Anh och Mr Huy. De reser kontinuerligt till de olika barnhemmen och ser vad behoven är som störst. Detta gör att vi i styrelsen känner oss trygga med att vårt bistånd kommer fram till respektive barnhem och kommer i sin helhet barnen till del. Vi får förslag som är väl beskrivna och vi får även återkoppling med rapporter, kvitton och bilder när biståndet har betalats ut. 

Exempel på återkoppling från biståndet som gavs till Center nr 2 under 2020:

Center 2 would like to thank Friends of Vietnam, they told me they feel as Friends of Vietnam from Sweden is so much care for the children there, continous support from Friends of Vietnam has changed lives of our children there.

They appreicate a lot. The most important for the chidlren in the Center is medications and nutrious food and also some can pay for the vocational training of our big children from the Center.

This is the letter from the Vice Director of the Center Ms Thanh who has donated all her youth here for the best of the children in the Center and who always do the best for her children in the Center. She send her best to all Friends of Vietnam in Sweden on the behalf of all her nearly 100 children in the Center.

“There are some pictures from the Center 2 for you all, we send our love to you all Friends of Vietnam, we send you some pictures of our Tet celebration in Vietnam from the children in Center 2 and our Appreciation Letter”

pastedGraphic_1.png

 

 

Dagordning för föreningsstämma

Föreningen Vietnams Vänner

28 augusti 2021

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare.
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
4. Upprop och fastställande av röstlängd.
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt balans – och resultaträkning.
8. Föredragning av revisorns berättelse om styrelsens förvaltning för verksamhetsåret.
9. Fastställande av balans och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av suppleanter med angiven turordning.
14. Val på ett år av två revisorer.
15. Val av valberedning och sammankallande i den. Valberedningen väljes på 1 år.
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till styrelsemedlemmar och till medlemmar vilka på uppdrag av styrelsen utfört tjänster åt föreningen och styrelsen. Ersättningen ska täcka ekonomiska utlägg.
17. Beslut i ärende som styrelsen remitterat till stämman
18. Beslut med anledning av motioner till stämman.
19. Beslut om nästa års medlemsavgift.
20. Beslut om datum för nästa års föreningsstämma.
21. Mötets avslutande

Motioner till föreningsstämman ska ske skriftligen till styrelsen (skicka till info@vietnamsvanner.org) senast 3 veckor före stämman, dvs senast 7 augusti.
Inlämnade motioner görs tillgängliga på hemsidan en vecka före stämman, dvs senast 21 augusti.

Beslut om Månfestival 2022 och val av festkommitté ingår ej i dagordning enligt stadgar, men förslag att detta diskuteras i samband med punkt 20.