Adoption

I Sverige är det idag Adoptions Centrum (AC) som har licens  för adoptioner från Vietnam. På deras hemsida kan du hitta mer information hur en adoption går till, adoptionsstatistik m.m.:  http://www.adoptionscentrum.se/

Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) bytte 1 januari 2016 namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) www.mfof.se .  MFoF är en myndighet som verkar under Socialdepartementet. I deras uppdrag ingår att besluta om auktorisation av och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna. MFoF övervakar också att de auktoriserade adoptions-organisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i  Barnkonventionen och  Haagkonventionen